انجام کلیه خدمات حسابداری شرکتها ، مؤسسات و سازمانها که اهم این خدمات به شرح زیر می باشد  :

خدمات مالیاتی

 • ثبت دفاتر قانونی
 • تنظیم گزارشات فصلی خرید و فروش
 • تنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای هر فصل
 • دفاع از پرونده های مالیاتی که توسط این شرکت انجام شده
 • تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تهیه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن
 • تهیه و تنظیم لیست های بیمه کارکنان و مالیاتهای تکلیفی به صورت مکانیزه
 • تهیه و تنظیم لوایح ، دفاعیه و شرکت در جلسات هیئت حل اختلاف مالیاتی
 • تهیه و تنظیم کلیه گزارش های مورد نیاز ممیزین مالیاتی ، ممیزین مالیات بر ارزش افزوده، سازمان تامین اجتماعی و حسابرسان

 

خدمات مالی

 • انجام انبارگردانی پایان سال مالی
 • ارائه سیستم حسابداری به شرکت ها
 • تنظیم اسناد حسابداری به صورت روزانه و مکانیزه
 • تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و انجام امور مالی شرکتها
 • طراحی کلیه فرم های اداری و خدمات مالی مورد نیاز شرکت ها
 • تهیه بهای تمام شده محصولات و خدمات برای شرکت های تولیدی
 • اعزام حسابدار و مدیر مالی به شرکت ها به صورت تمام وقت و پاره وقت
 • انجام امور حسابداری معوقه شرکت ها و اصلاح مانده حساب و صدور اسناد اصلاحی
 • ارائه راهکار مناسب جهت عقد قرارداد مالی پرسنلی و افزایش کارایی آنان و کلیه فرم های مورد نیاز پرسنلی